Sekretesspolicy

Ansvarig person:

Namn/Firmavisunext Sweden AB

Gatuadress

Stora Åvägen 21

Postnr, ort, land:

43634 Askim

Handelsregister/Nr.

SE556810259301

Verkställande direktör:

Christoph Hertz

Telefonnummer

031 308 88 55

E-postadress

info@visunext.se

Dataskyddsombud:

NamnNiklas Holtmann

Gatuadress:

Stora Åvägen 21

Postnr, ort, land:

43634 Askim

Telefonnummer

031 308 88 55

E-postadress

privacy@visunextgroup.com

Version: 2019-04-01

1. Principiella uppgifter om behandling av personuppgifter och rättsliga grunder

1.1. I denna sekretesspolicy informerar vi om hur vi behandlar omfång och ändamål med dina personuppgifter som erhållits från vår webbplats och med den kopplade webbsidor, funktioner och innehåll (nedan gemensamt betecknat som ”webbplats” eller ”webbsida”). Denna sekretesspolicy gäller oberoende av vilka domäner, system, plattformar eller enheter (t.ex. dator eller mobil) som du använder, där webbplatsen finns.

1.2. Angående använda beteckningar, som t.ex. ”personuppgifter” eller dess ”behandling” hänvisar vi till definitionerna i art. 4 i dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation).

1.3. Till de personuppgifter som behandlats inom ramen för denna webbplats hör aktuella personuppgifter (t.ex. kunders namn och adress), avtalsuppgifter (t.ex. tjänster som tagits i anspråk, namn på handläggare, betalningsuppgifter), användningsuppgifter (t.ex. vilka webbsidor som du besökt på vår webbplats, ditt intresse för våra produkter) och innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i ett kontaktformulär).

1.4. Personer som berörs av vår behandling av personuppgifter är affärspartners, kunder, potentiella kunder och övriga besökare på vår webbplats.

1.5. Vi behandlar dina personuppgifter endast genom att strängt följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Det betyder att dina uppgifter endast behandlas när ett lagligt tillstånd föreligger. Det vill säga speciellt när databehandling krävs resp. är lagligt föreskriven för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsenliga tjänster (t.ex. administrera uppdrag) samt för onlinetjänster när du har gett ditt samtycke och även på grund av våra berättigade intressen (dvs. ett intresse för analys, optimering och ekonomisk drift och säkerhet för vår webbplats enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR), speciellt för räckviddsmätning, för profilering i reklam- och marketingsyfte samt för att samla åtkomstdata och för att använda tjänster från tredje part.

1.6. Vi hänvisar till att den lagliga grunden för samtycken är art. 6, 1:a stycket, a) och art. 7 i GDPR, för en behandling för att kunna fullfölja våra tjänster och genomföra avtalsenliga åtgärder art. 6, 1:a stycket, b) i GDPR, för en behandling för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser art. 6, 1:a stycket, c) i GDPR och för en behandling för att tillvarata våra berättigade intressen art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR.

2. Säkerhetsåtgärder

2.1. Vi vidtar organisatoriska, avtalsenliga och tekniska säkerhetsåtgärder motsvarande dagens teknik för att säkerställa att föreskrifterna i dataskyddslagarna efterföljs och för att därigenom skydda de uppgifter som behandlats av oss mot oavsiktliga eller uppsåtliga manipulationer, förlust, destruktion eller mot åtkomst för oberättigade personer.

2.2. Det hör även till säkerhetsåtgärderna att speciellt kodera överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

3. Överföring av personuppgifter till tredje part och tredjeleverantörer

3.1. En överföring av dina personuppgifter till tredje part sker endast inom ramen för lagliga bestämmelser. Vi överför dina personuppgifter vidare till en tredje part endast när detta t.ex. på grundval av art. 6, 1:a stycket, b) i GDPR är nödvändigt för avtalsändamål eller på grund av berättigade intressen enligt art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR för en effektiv drift av vår affärsverksamhet.

3.2. Såvida vi använder underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster genomför vi lämpliga lagliga förebyggande åtgärder samt motsvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att bevara skyddet av dina personuppgifter enligt tillämpliga, lagligt gällande bestämmelser.

3.3. Såvida inom ramen för sekretesspolicyn innehåll, verktyg eller övriga medel från andra leverantörer (nedan gemensamt betecknade som ”tredje part”) används och vars nämnda huvudkontor befinner sig i ett tredjeland kan man utgå från att en överföring av personuppgifter äger rum till de tredjeländer där tredje parten har sitt säte. Som tredjeländer förstår vi länder där GDPR inte gäller som en omedelbar förordning dvs. principiellt länder utanför EU resp. EES. En överföring av personuppgifter till tredjeländer sker antingen när en rimlig skyddsnivå, ett samtycke från dig som besökare på en internetsida eller ett i övrigt lagligt tillstånd föreligger.

4. Att fullfölja avtalsenliga tjänster

4.1. Vi behandlar aktuella personuppgifter (t.ex. namn och adresser samt kontaktuppgifter), avtalsuppgifter (t.ex. tjänster som du tagit i anspråk, namn på kontaktpersoner, betalningsuppgifter) i syfte att fullfölja våra avtalsenliga förpliktelser och servicetjänster enligt art. 6, 1:a stycket, b) i GDPR.

4.2. Du kan alternativt skapa ett användarkonto, där du speciellt har insyn i dina beställningar. Inom ramen för en registrering meddelas du om vilka obligatoriska uppgifter som krävs. Sådana användarkonton är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. När du har sagt upp ditt användarkonto, raderas dina personuppgifter gällande användarkontot, med förbehåll för att uppgifterna måste bevaras på grund av handels- eller skatterättsliga skäl motsvarande art. 6, 1:a stycket, c) i GDPR. Det åligger dig som användare att före avtalets slut säkra dina uppgifter efter fullföljd uppsägning. Vi är berättigade att oåterkalleligen radera samtliga dina under avtalstiden lagrade personuppgifter.

4.3. Inom ramen för en registrering och en förnyad anmälning samt att du tar våra onlinetjänster i anspråk sparar vi din IP-adress och tidpunkten för respektive användning. En lagring sker på grundval både av våra och även dina berättigade intressen som skydd för felaktig användning och övrig obehörig användning. En överföring av dina personuppgifter till tredje part sker principiellt inte, utom om det är nödvändigt för att uppfölja våra anspråk eller om det föreligger en laglig skyldighet enligt art. 6, 1:a stycket, c) i GDPR.

4.4. Vi behandlar dina användningsdata (t.ex. vilka webbsidor du besökt på vår webbplats, vilket intresse du har för våra produkter) och innehållsuppgifter (t.ex. dina uppgifter i ett kontaktformulär eller din användarprofil) i reklamsyfte i en användarprofil för att visa t.ex. produktförslag för dig, utgående från de tjänster du hittills tagit i anspråk.

5. Kontaktanmälning

5.1. Vid en kontaktanmälning hos oss (via kontaktformulär eller e-postmeddelande) behandlas dina personuppgifter i kontaktförfrågan för att kunna administrera denna enligt art. 6, 1:a stycket, b) i GDPR.

5.2. Dina personuppgifter kan sparas i vårt CRM-system (Customer relationship management system) eller i ett jämförbart affärssystem.

6. Kommentarer och bidrag

6.1. Om du lämnar kommentarer eller andra bidrag sparas din IP-adress i sju dagar på grundval av vårt berättigade intresse enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR.

6.2. Det sker för vår säkerhets skull om någon i kommentarerna eller bidragen efterlämnar lagstridigt innehåll (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva åtalas för kommentaren eller bidraget och vi är därför intresserade av författarens identitet.

7. Upprättande av åtkomstdata och loggfiler

7.1. På grundval av våra berättigade intressen enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR insamlar vi dina personuppgifter om all access på servern där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler). Till sådana åtkomstdata hör namnet på den hämtade webbsidan, fil, datum och klocktid för nedladdningen, överförd datamängd, meddelande om lyckad nedladdning, typ av webbläsare och version, ditt operativsystem, hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och tillfrågad internetoperatör.

7.2. Av säkerhetsskäl (t.ex. för att klarlägga felaktig användning eller bedrägerihandlingar) sparas loggfilsinformation maximalt i sju dagar och raderas därefter. Uppgifter som i bevisningssyfte är nödvändiga för en fortsatt lagring är uteslutna från radering tills en slutgiltig lösning av respektive fall föreligger.

8. Cookies & räckviddsmätning

8.1. Kakor (cookies) är information som överförs av vår webbserver eller tredje parts webbservrar till din webbläsare och som sparas där för en senare hämtning. Sådana kakor är små filer eller övriga typer av informationslagring.

8.2. Vi använder ”sessionskakor” som ligger kvar endast under tiden för ditt aktuella besök på vår webbsida (t.ex. för att spara din inloggningsstatus eller som varukorgsinformation och därigenom göra det möjligt för dig att överhuvudtaget kunna nyttja vår webbplats). I en sessionskaka anläggs ett tillfälligt skapat entydigt identifieringsnummer, ett så kallat sessions-id. Dessutom innehåller en kaka en uppgift om dess ursprung och lagringsfrist. Dessa kakor kan inte spara andra data. Sessionskakor raderas när du har slutat att använda vår webbplats och du t.ex. loggar ut eller stänger webbläsaren.

8.3. Inom ramen för en pseudonymiserad räckviddsmätning informeras du om användningen av kakor inom ramen för denna sekretesspolicy.

8.4. Om du inte vill att kakor sparas på din dator ombeds du att avaktivera motsvarande alternativ i inställningarna för din webbläsare. Sparade kakor kan raderas i inställningarna för din webbläsare. Om du inte accepterar kakor kan det leda till att du får begränsade funktioner på våra webbsidor.

8.5. Du kan avböja att kakor som tjänar till räckviddsmätning och i reklamsyfte används. Det gör du på webbsidan för initiativet för annonsering (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom på den US-amerikanska webbsidan (http://www.aboutads.info/choices) eller på den europeiska webbsidan (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Google Analytics

9.1. Vi använder en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”) på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR). Google använder kakor. Information som genereras av sådan kaka om hur du använder den här webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras av Google på en server i USA.

9.2. Google är certifierad i Privacy Shield-överenskommelsen och kan därigenom garantera att den europeiska dataskyddslagen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9.3. Google kommer att använda informationen på uppdrag av oss för att evaluera våra besökares användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter till oss om aktiviteter på denna webbplats och även för att tillhandahålla ytterligare tjänster för oss i samband med internetanvändningen. Då kan en pseudonymiserad profilering av dig och andra besökare skapas av de personuppgifter som behandlats.

9.4. Vi använder Google Analytics för att visa bara de annonser som satts in av Googles och dess partners marketingtjänster för sådana besökare som också har visat intresse för vår webbplats eller som har vissa kännetecken (t.ex. intresse för vissa teman eller produkter som bestäms med ledning av besökta webbsidor) som vi överför till Google (s.k. ”remarketing-” resp. ”Google Analytics-målgrupper”). Med hjälp av remarketingmålgrupper vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar dina och våra besökares potentiella intressen och inte verkar besvärande.

9.5. Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att din och andra besökares IP-adresser förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater inom EES. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

9.6. Den för Google Analytics förmedlade IP-adressen från din webbläsare kopplas inte ihop med andra personuppgifter från Google. Med hjälp av en motsvarande inställning i din webbläsares mjukvara kan du förhindra att kakor lagras. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar dina personuppgifter som genererats av kakor och som hänförs till ditt besök på webbplatsen samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter genom att du under följande länk laddar ner och installerar din webbläsares tillgängliga insticksprogram https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9.7. Ytterligare information om Googles behandling av personuppgifter, inställnings- och invändningsmöjligheter får du på Googles webbsidor: https://policies.google.com/privacy/partners (”Googles behandling av personuppgifter när du besöker webbsidor eller appar från våra partners”), https://policies.google.com/technologies/ads (”Behandling av personuppgifter i reklamsyfte”), http://www.google.es/settings/ads (”Administrera information som Google använder för att visa reklam för dig”).

10. Googles marknadsföringstjänster

10.1. På grundval av våra berättigade intressen (dvs. vårt intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR) använder vi marketing- och remarketingtjänster (”Google marketing-services”) från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”).

10.2. Google är certifierad i Privacy Shield-överenskommelsen och kan därigenom garantera att den europeiska dataskyddslagen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

10.3. Googles marknadsföringstjänster tillåter oss att målinriktat visa reklamannonser för och på vår webbsida för att kunna presentera endast sådana annonser för dig och våra kunder som potentiellt motsvarar era intressen. Om du som besökare t.ex. får se annonser för produkter som du har intresserat dig för på andra webbsidor talar man om ”remarketing”. För sådana ändamål utförs omedelbart en kod från Google genom Google när vår webbsida eller andras webbsidor hämtas där Googles marknadsföringstjänster är aktiverade och då integreras s.k. (re)marketing-taggar (osynliga bilder eller koder som också betecknas som ”Web beacons”) i webbsidan. Med deras hjälp lagras en individuell kaka på din enhet dvs. en liten fil sparas (i stället för kakor kan också jämförbara teknologier användas). Kakorna kan sättas av olika domäner, bland annat av google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denna fil anges vilka webbsidor du har besökt, vilket innehåll du intresserar dig för och vilka erbjudanden du har klickat på. Dessutom lämnas teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisningar till andra webbsidor, besökstid samt ytterligare uppgifter om din användning av onlineutbudet. Likaså registreras din IP-adress men inom ramen för Google Analytics meddelar vi att din IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater inom EES och endast i undantagsfall överförs den helt till en Google-server i USA och förkortas där. Din IP-adress sammanförs inte av Google med dina uppgifter från andra webbplatser. Ovanstående nämnd information kan från Googles sida även kopplas med sådan information från andra källor. Om du därefter besöker andra webbsidor kan du visas reklam som avstämts motsvarande dina intressen.

10.4. Dina personuppgifter behandlas pseudonymiserat inom ramen för Googles marknadsföringstjänster. Det betyder att Google inte lagrar och behandlar t.ex. ditt namn eller din e-postadress, utan behandlar relevanta uppgifter relaterade till kakor inom pseudonymiserade användarprofiler. Det vill säga att ur Googles synsätt inte administreras och visas reklam för en konkret identifierad person, utan för kakans innehavare, oberoende av vem innehavaren till kakan är. Detta gäller inte om du uttryckligen har tillåtit att dina personuppgifter behandlas utan denna pseudonymisering. De av Googles marknadsföringstjänster insamlade informationen om dig skickas till Google och lagras på Google-servrar i USA.

10.5. Till de av oss använda marknadsföringstjänster från Google hör bl.a. onlinereklamprogramvaran ”Google AdWords”. När det gäller Google AdWords erhåller varje AdWords-kund en annan ”Conversion cookie”. Kakor kan alltså inte följas av Ad-Words-kunder via webbplatser. Den information som inhämtats med hjälp av kakor tjänar till att skapa conversion-statistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för conversion-spårning. AdWords-kunderna får reda på hela antalet besökare som har klickat på deras webbplats och som förts vidare till en sida som var försedd med en conversion-spårningstagg. Men de erhåller ingen information som användare personligen kan bli identifierade av.

10.6. Likaså kan vi använda tjänsten ”Google optimizer”. Google optimizer tillåter oss att inom ramen för så kallade ”A/B-testings” förstå hur olika ändringar på en webbsida har olika effekter (t.ex. förändringar på textrutor, på designen etc.). För dessa teständamål läggs kakor på dina och besökarnas enheter. Därvid behandlas endast dina pseudonymiserade personuppgifter.

10.7. Dessutom kan vi använda ”Google tag-manager” för att integrera Google analys- och marknadsföringstjänster i vår webbsida och administrera den.

10.8. Ytterligare information om användningen av personuppgifter i reklamsyfte genom Google får du på denna översiktssida: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles sekretesspolicy kan du ladda ner på https://policies.google.com/privacy.

10.9. Om du vill göra invändningar mot intressebaserad reklam från Googles marknadsföringstjänster kan du använda de inställnings- och Opt out-möjligheter som Google ställt till förfogande: http://www.google.com/ads/preferences.

11. Facebooks sociala insticksprogram

11.1. På grundval av våra berättigade intressen (dvs. vårt intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR) använder vi sociala insticksprogram (”plugins”) från det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Insticksprogrammen kan visa interaktionskomponenter eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textbidrag) och känns igen på en Facebook-logotyp (ett vitt ”f” på ett blått kakel, beteckningarna ”Like”, ”Gilla” eller ett ”Tummen upp”-tecken) eller har kännetecknats med tillägget ”Facebook social plugin”. Listan och utseendet på Facebooks sociala insticksprogram kan du se här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.


11.2. Facebook är certifierat i Privacy Shield-överenskommelsen och kan därigenom garantera att den europeiska dataskyddslagen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

11.3. När du som besökare laddar en funktion på en webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram bygger din enhet upp en direkt förbindelse med Facebooks servrar. Insticksprogrammets innehåll överförs från Facebook direkt till din enhet och integreras därifrån i webbplatsen. Då kan en användarprofil skapas av dem av dina personuppgifter som behandlats. Vi har därför inget inflytande på mängden av uppgifter som Facebook insamlar med hjälp av detta insticksprogram och informerar därför våra besökare enligt vår aktuella kännedom.

11.4. Genom denna integrering från insticksprogrammet får Facebook information om att du har hämtat den motsvarande sidan på webbplatsen. Om du som besökare då är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt faktura på Facebook. När du samverkar med insticksprogrammet och till exempel klickar på Gilla-knappen eller avger en kommentar överförs motsvarande information från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om du inte är medlem i Facebook finns ändå en möjlighet att Facebook kan få reda på din IP-adress och spara den. Enligt Facebook lagras i Tyskland endast anonymiserade IP-adresser.

11.5. Ändamålet med och utsträckningen av datainsamlingen, fortsatt behandling och användning av personuppgifterna genom Facebook samt beträffande rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för besökarnas privata sfär kan du läsa om i Facebooks information på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

11.6. Om du som besökare är medlem i Facebook och inte vill att Facebook via denna webbplats samlar in data om dig och kopplar samman dessa med de på Facebook insamlade medlemsdata måste du logga ut dig på Facebook och radera dina kakor innan du besöker vår webbplats. Ytterligare inställningar och invändningar mot en användning av dina personuppgifter för reklamändamål kan du göra på Facebooks profilinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den US-amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller på EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna sker plattformsoberoende dvs. de övertas av alla enheter, datorer och mobila enheter.

12. Anpassade målgrupper och marknadsföringstjänster på Facebook


12.1. Genom vårt berättigade intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats använder vi den sk. ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. om du bor inom EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

12.2. Facebook är certifierat i Privacy Shield-överenskommelsen och kan därigenom garantera att den europeiska dataskyddslagen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

12.3. Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook definiera besökare på vår webbplats som målgrupp för att skapa annonser (s.k. ”Facebook-ads”). I enlighet därmed använder vi Facebook-pixeln för att bara visa de Facebook-ads som vi anlagt endast för sådana Facebook-användare som också har visat intresse för vår webbplats eller som har vissa kännetecken (t.ex. intresse för vissa teman eller produkter som bestämts med ledning av besökta webbsidor) som vi överför till Facebook (s.k. ”custom audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-ads motsvarar dina och våra besökares potentiella intressen och inte verkar besvärande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi dessutom förstå vilken effekt annonser på Facebook har för statistiska och marknadsforskningsändamål eftersom vi kan se om en besökare efter en klick på en Facebook-annons förs vidare till vår webbsida (s.k. ”conversion”).

12.4. När våra webbsidor hämtas integreras Facebook-pixeln omedelbart i Facebook och kan lagra en s.k. kaka, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du därefter loggar in på Facebook eller besöker Facebook som redan inloggad markeras ditt besök på vår webbplats i din profil. De uppgifter som samlats in om dig är anonyma för oss och ger alltså inga slutsatser om din identitet. Men dina personuppgifter lagras av Facebook och behandlas så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för egna marknadsforsknings- och reklamändamål. Om vi skulle överföra data till Facebook i jämförelsesyfte, koderas dessa data lokalt på webbläsaren och sänds via en säker https-förbindelse till Facebook. Det sker endast med den målsättningen att se om de stämmer överens med Facebooks likaså koderade data.

12.5. Facebooks behandling av dina personuppgifter sker inom ramen för Facebooks riktlinjer för databehandling. I enlighet därmed finns allmän information om hur Facebook-ads skapas i Facebooks riktlinje för dataanvändning https://www.facebook.com/policy.php/. Speciell information och detaljer om Facebook-pixeln och dess funktion kan du få på Facebooks Hjälp-sida: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

12.6. Du kan invända mot att dina personuppgifter samlas in av Facebook-pixeln och att de används för att skapa Facebook-ads. För att ställa in vilka typer av reklamannonser du vill få se på Facebook kan du ladda den sida som Facebook upprättat och där följa anvisningarna om inställning av användarbaserad reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna sker plattformsoberoende dvs. de övertas av alla dina enheter, datorer och mobila enheter.

12.7. Du kan invända mot att de kakor som tjänar till räckviddsmätning och reklam används. Det kan du göra på avaktiveringssidan för initiativet för annonsering (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom på den US-amerikanska webbsidan (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbsidan (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

13. Nyhetsbrev


13.1. Med nedan följande information upplyser vi dig om innehållet i våra nyhetsbrev, om anmälnings-, utskicks- och den statistiska evalueringsprocessen samt om din annulleringsrätt. I och med att du abonnerar vårt nyhetsbrev samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och godkänner den beskrivna processen.

13.2. Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden och ytterligare elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat ”nyhetsbrev”). Om inom ramen för en anmälning till ett nyhetsbrev dess innehåll konkret beskrivs är det avgörande för ditt godkännande. För övrigt innehåller våra nyhetsbrev information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag.

13.3. Opt in-förfarande och protokollföring: En anmälning till vårt nyhetsbrev sker med det s.k. opt in-förfarandet. Det betyder att du, efter att du har anmält dig, får ett e-postmeddelande där du ombeds att bekräfta din anmälning. Denna bekräftelse är nödvändig, så att ingen kan anmäla sig med en främmande e-postadress. Anmälningarna till nyhetsbrev protokollförs för att kunna styrka att anmälningsförfarandet motsvarar lagenliga krav. Hit hör lagringen av anmälnings- och bekräftelsetidpunkten och även IP-adressen. Likaså protokollförs de ändringar av dina personuppgifter som lagrats hos utskickstjänsten.

13.4. Anmälningsuppgifter: För att anmäla dig till ett nyhetsbrev räcker det med att du anger din e-postadress.

13.5. Att en protokollföring används för anmälningsprocessen sker på grundval av våra berättigade intressen enligt art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR. Vårt intresse riktar sig mot att nyhetsbrevssystemet ska vara användarvänligt och säkert och tjäna till både våra affärsintressen och även dina förväntningar.

13.6. Uppsägning/annullering – du kan när som helst säga upp beställningen av ditt nyhetsbrev. Du kan alltså annullera ditt samtycke. Därmed raderas samtidigt ditt samtycke till att det skickas ut av utskickstjänsten och till statistiska analyser. En separat annullering av utskick genom utskickstjänsten eller den statistiska utvärderingen kan tyvärr inte göras. En länk för att säga upp nyhetsbrevet hittar du i slutet av varje nyhetsbrev. Dina personliga uppgifter raderas om du bara har anmält dig till nyhetsbrevet och har annullerat denna anmälning.

14. Integrering av tjänster och innehåll från tredjepart

14.1. På grundval av vårt berättigade intresse (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f) i GDPR) använder vi innehålls- eller serviceerbjudanden från tredje parter för att integrera deras innehåll och service som t.ex. videor eller teckensnitt (i efterföljande enhetligt betecknat som ”innehåll”). Detta förutsätter alltid att tredje parts leverantörer för dessa innehåll tillvaratar besökarnas IP-adresser eftersom de utan IP-adresserna inte kan skicka innehållen till deras webbläsare. Därigenom är din IP-adress nödvändig för att du ska kunna få se dessa innehåll. Vi anstränger oss att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantör endast använder IP-adressen till för att leverera innehåll. Tredje part kan dessutom använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även betecknade som ”web beacons”) till statistiska eller marknadsföringsändamål. Med ”pixeltaggarna” kan information utvärderas som exempelvis besöksförhållandet på den här webbsajtens sidor. Pseudonymiserad information kan dessutom lagras i kakor på din enhet. Dessa kakor kan bland annat innehålla teknisk information om din webbläsare och operativsystem, hänvisningar till webbsidor, din besökstid samt ytterligare uppgifter om din användning av vår webbplats och kan även kopplas ihop med sådan information från andra källor.

14.2. Efterföljande beskrivning ger dig en översikt av tredje parter och deras innehåll förutom länkar till deras sekretesspolicyer som innehåller ytterligare information om databehandling och delvis, som redan nämnts här, invändningsmöjligheter (s.k. opt out): 
 • Om våra kunder använder betalningstjänster från tredje part (t.ex. PayPal, Amazon Pay eller förskottsbetalning),gäller respektive tredje parts affärsvillkor och sekretesspolicy som du kan hämta inom respektive webbsidor, resp. transaktionsapplikation. 
 • Externa teckensnitt från Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). En integrering av Google fonts sker genom ett serveranrop hos Google (vanligtvis i USA). Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/
 • Kartor ställs av tjänsten ”Google maps” från den tredje parten Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/
 • Videor från plattformen ”YouTube” från den tredje parten Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Inom vår webbplats har funktioner från den tredje parten Google+ integrerats. Dessa funktioner erbjuds från den tredje parten Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du är inloggad på ditt Google+-faktura kan du genom att klicka på Google+-knappen länka innehållet från våra sidor till din Google+-profil. Därigenom kan Google koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarfaktura. Vi hänvisar till att vi som webbsidornas leverantör inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Google+. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Inom vår webbplats har funktioner från den tredje parten Instagram integrerats. Dessa funktioner levereras av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagramfaktura kan du genom att klicka på Instagramknappen länka innehållet från våra sidor till din Instagramprofil. Därigenom kan Instagram koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarfaktura. Vi hänvisar till att vi som webbplatsens leverantör inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Instagram. Sekretesspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Vår webbplats använder funktioner från nätverket LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du hämtar en av våra webbsidor som innehåller funktioner från LinkedIn byggs en förbindelse upp till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt våra internetsidor med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Recommended-knapp” och är inloggad på ditt faktura hos LinkedIn kan LinkedIn koppla ditt besök på våra internetsidor till dig och ditt användarfaktura. Vi hänvisar till att vi som webbplatsens leverantör inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av LinkedIn. Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • Vi använder sociala insticksprogram från det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Om du hämtar en sida som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en direkt förbindelse med Pinterests servrar. Insticksprogrammet överför då protokolldata till Pinterests server i USA: Dessa protokolldata innehåller eventuellt din IP-adress, den besökta webbsidans adress som också innehåller Pinterest-funktioner, din webbläsartyp och dess inställningar, datum och tidpunkt för förfrågan och hur du använder Pinterest samt kakor. Sekretesspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
 • Inom vår webbplats kan funktioner från tjänsten Twitter integreras. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att du använder Twitter och funktionen ”Re-Twitter” länkas de webbsidor som du besökt samman med ditt Twitter-faktura och meddelas till andra användare. Då överförs data även till Twitter. Vi hänvisar till att vi som webbplatsens leverantör inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Twitter. Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy. Dina skyddsinställningar för dina personuppgifter hos Twitter kan du ändra i dina fakturainställningar på http://twitter.com/account/settings
 • Vi använder sociala insticksprogram från det sociala nätverket Tumblr som drivs av Tumblr, Inc. och finns på 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA (”Tumblr”). Om du hämtar en sida som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en direkt förbindelse med Tumblrs servrar. Insticksprogrammet överför då protokolldata till Tumblrs server i USA: Dessa protokolldata innehåller eventuellt din IP-adress, den besökta webbsidans adress som också innehåller Tumblr-funktioner, din webbläsartyp och dess inställningar, datum och tidpunkt för förfrågan och hur du använder Tumblr samt kakor. Sekretesspolicy: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
 • Vi använder funktioner från nätverket XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstrasse 29-32, DE-20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång du hämtar en av våra webbsidor som innehåller funktioner från XING byggs en förbindelse upp till XING:s servrar. En lagring av personuppgifter sker då inte enligt vår kännedom. Speciellt sparas inte några IP-adresser och inte heller utvärderas ditt användningsbeteende. Sekretesspolicy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
 • Webbanalys och optimering med hjälp av tjänsten Hotjar från tredje parten Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Med Hotjar kan man förstå hur aktiviteterna äger rum på webbsidorna där Hotjar används (s.k. ”heatmaps” dvs. värmekartor). Så kan man exempelvis märka hur långt du som besökare skrollar och vilka rutor du klickar på och hur ofta. Dessutom registreras tekniska data som valt språk, system, skärmupplösning och webbläsartyp. Då kan, åtminstone temporärt, din profil skapas under ditt besök på vår webbsida. Dessutom är det med hjälp av Hotjar möjligt att direkt hämta feedback från webbsidans besökare. På detta sätt erhåller vi värdefull information för att presentera vår webbplats ännu snabbare och ännu mer kundvänligt. Sekretesspolicy: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • En extern kod från JavaScript-Frameworks ”jQuery”, tillhandahållen av den tredje parten jQuery Foundation, https://jquery.org.

15. Dina användarrättigheter


15.1. Du har rätt att på begäran få gratis information om dina personuppgifter som lagrats av oss om dig.

15.2. Dessutom har du rätt till korrigering av oriktiga uppgifter, behandlingsbegränsning och radering av dina personuppgifter, såvida tillämpligt, att göra dina rättigheter på dataportabilitet gällande och att överklaga inför ansvarig tillsynsmyndighet om du misstänker en orättmätig databehandling.

15.3. Likaså kan du återkalla dina samtycken, principiellt med framtida verkan.

16. Radering av data 


16.1. De personuppgifter som lagrats hos oss raderas så snart som de inte längre behövs för sina ändamål och inga lagliga förvaringsskyldigheter ställer upp hinder för en radering. Såvida dina personuppgifter inte raderas, eftersom de är nödvändiga för andra och lagenligt tillåtna ändamål, begränsas dess behandling. Det betyder att dina personuppgifter blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Det gäller t.ex. för dina personuppgifter som måste förvaras på grund av handels- eller skatterättsliga skäl.

16.2. Enligt lagenliga bestämmelser sker en förvaring i sex år enligt 257 §,1:a stycket, HGB (tyska handelsbalken) (handelsböcker, inventarier, ingående balans, årsbokslut, handelsbrev, räkenskapsverifikationer etc.) och i tio år enligt 147 §, 1:a stycket, AO (tyska lagen om skatter och avgifter) (böcker, anteckningar, lägesrapporter, räkenskapsverifikationer, handels- och affärsbrev, för beskattning relevanta dokument etc.).

17. Din rättighet att göra invändningar


17.1. Du kan när som helst invända mot framtida behandling av dina personuppgifter motsvarande lagliga bestämmelser. Invändningar kan särskilt göras mot behandling för direkta reklamändamål.

18. Ändringar i sekretesspolicyn


18.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy för att anpassa den till ändrat rättsläge eller för tjänsteändringar samt för databehandling. Detta gäller dock endast med avseende på förklaringar om databehandling. Såvida ditt samtycke är nödvändigt eller om delar av sekretesspolicyn innehåller regleringar i avtalsförhållandet med dig sker ändringar endast med ditt tillstånd.

18.2. Du ombeds att regelbundet informera dig om innehållet i denna sekretesspolicy.
Tobias Berg och Oliver Stenzel - kontaktpersoner inom inköp och försäljning - skriver på glasrutan

Har du fortfarande öppna frågor?

Vi ger dig också gärna personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande! Om du vill att vi ska ringa upp dig kostnadsfritt, lämna dina kontaktuppgifter till oss nu.